Golf Pirkkala ry säännöt

Säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 2022

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Golf Pirkkala ry ja sen kotipaikka on Pirkkala. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilua ja lisätä lajin harrastajien määrää, kohottaa
jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, vahvistaa jäsentensä henkistä hyvinvointia sekä vaalia
oikeaa golfetikettiä seuran kotikentällä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
- hankkii tarvittavaa välineistöä
- antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta
- järjestää kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
- pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin
kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti
- tiedottaa toiminnastaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisin luvin kerätä rahaa, järjestää myyjäisiä,
arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistys voi myös harjoittaa
julkaisutoimintaa, taloudellisesti pienimuotoista elinkeinotoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen
toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääosin
taloudelliseksi.

3 § Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä
Yhdistys on Suomen Golfliiton jäsen.
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan Suomen Golfliiton sääntöjä.

4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, joka sitoutuu:
- noudattamaan seuran sääntöjä ja niiden nojalla annettuja muita määräyksiä sekä päätöksiä
- noudattamaan niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla
annettuja muita määräyksiä tai päätöksiä (esim. Golfliiton kurinpitomääräykset)
- urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan lautakunnan päätöksiä
- noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita
- noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista
antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen
olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
- noudattamaan kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.
Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Tämän lisäksi voidaan ottaa alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen
kokouksessa.
Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka
on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.
Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti
toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajia voi olla useita.

5 § Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistyksen syyskokouksen
kummallekin ryhmälle erikseen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut. Kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen
heinäkuun 1. päivän jälkeen, voi hallitus vahvistaa jäsenmaksuun huojennuksen jäljellä olevan
vuoden osalta.
Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava.

6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja
vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan samoin kuin hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen tehtävä on erityisesti:
- toteuttaa yhdistyksen kokousten päätöksiä
- johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
- valita yhdistyksen tarkoitusten toteuttamisen kannalta tarvittavat toimikunnat, jaostot,
valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
- kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset
- vastata yhdistyksen taloudesta
- ylläpitää ajantasaista jäsenluetteloa
- valmistella yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus sekä valmistella seuraavan toimintavuoden
talous- ja toimintasuunnitelma
- hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla
- hyväksyä liittyneet ja eronneet jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
- valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
- päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien
esittämisestä
- edistää muita toimenpiteitä, joita yhdistyksen etu vaatii.

7 § Yhdistyksen toimikunnat, jaostot ja joukkueet
Seuran jaostot, toimikunnat tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten,
että yhdistyksen hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.
Yhdistyksen ja sen toimikuntien, jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää yhdistyksen
hallitus. Toimikuntien, jaostojen tai joukkueiden ja yhdistyksen toiminnassa mukana olevien
yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Yhdistyksen hallitus
päättää näiden varojen käytöstä.

8 § Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja
yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin
yksin.

9 § Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen hallituksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-
ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä, ilmoituksella yhdistyksen

verkkosivuilla tai kaikille jäsenille toimitettuna sähköpostikutsuna.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: marraskuussa pidettävä syyskokous ja maalis-
huhtikuussa pidettävä kevätkokous. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti
ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä,
kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.
Yhdistyksen kokouksiin ja kokousten äänestyksiin voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, pois lukien 15 § (sääntöjen
muuttaminen) asioihin.
Mikäli kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen
teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

12 § Yhdistyksen kokousten asialistat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksessa läsnä olevat sekä äänioikeutetut
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. kokouksen päättäminen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksessa läsnä olevat sekä äänioikeutetut
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
7. vahvistetaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenten lukumäärä
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastaja ja heille varamies
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11.kokouksen päättäminen.

13 § Yhdistyksen kokousten äänivalta
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on
yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

14 § Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpitotoimet
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle,
hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen
suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan
kalenterivuoden loppuun asti.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden aikana eräpäivästä.
Yhdistyksen sääntöjen vastainen toiminta, yhdistyksen maineen vahingoittaminen sekä urheilun ja
liikunnan eettisten periaatteiden rikkominen voivat johtaa seuraamuksiin.
Seuraamuksia aiheuttavaa on:
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperiaatteet
- näiden sääntöjen ja niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen
toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden
määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- syyllistyminen dopingrikkomukseen
- toimiminen yhdistyksen etuja tai tarkoitusta vastaan
- yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on
tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
yhdistyksen toiminnassa
- syrjintä, häirintä ja muu epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa tai niihin
liittyen
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen käytös
- muiden pelaajien, toimitsijoiden tai muiden paikalla olijoiden turvallisuuden vakava
vaarantaminen
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- törkeä tai tuottamuksellinen piittaamattomuus suorituspaikkojen kunnossapidosta
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä
seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta.

Seuraamus voi olla huomautus, varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen,
kilpailukielto, pelikielto, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Yhdistyksen hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista. Asianosaista on kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle
kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle oman johtosäännön.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä
ensisijainen kurinpitovalta. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset
omassa kurinpitomenettelyssään.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi
päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan
antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedonantohetkellä.
Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta
kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Eronneella, erotetulla tai kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle
suorittamiaan maksuja.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle
vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

16 § Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen
kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

17 § Muut yhdistystä ja jäsenistöä koskevat säännökset
Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain säännöksiä.