Golf Pirkkala Oy yhtiöjärjestys

Golf Pirkkala Oy
Yhtiöjärjestys


Toiminimi
​​​​​​​Yhtiön toiminimi on Golf Pirkkala Oy.


Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Pirkkala.


Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata maa-alueita golf- ja tenniskenttien sekä muiden vapaa-ajanharrastusta edistävien alueiden rakentamista ja ylläpitoa varten. Yhtiö voi omistaa tai muutoin hallita kyseisille maa-alueille rakennettavia rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä ravintola-, majoitus-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä vapaa-ajan tarvikkeiden myyntiä ja vuokrausta. Yhtiö voi järjestää golfiin liittyviä matkoja.


Rahastot
Yhtiölle voidaan perustaa investointien rahoittamiseksi investointirahasto. Rahaston paäoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä osakkaita yhtiökokouksen hyväksymän investoinnin rahoittamiseksi.


Osakelaji
Yhtiössä on A-, B-, -C ja D-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeita voi olla enintään 10 kappaletta. B-sarjan osakkeita voi olla enintään 620 kappaletta. C-sarjan osakkeita voi olla enintään 175 kappaletta. D-sarjan osakkeita voi olla enintään 200 kappaletta. Yhtiössä voi kuitenkin olla osakkeita enimmillään siten, että ne tuottavat yhteensä enintään 1190 kappaletta pelioikeuksia. Pelioikeuksia laskettaessa ei huomioida
juniorioikeuksia. Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeella yksi ääni.
A-sarjan osakkeet tuottavat kukin kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) juniorioikeutta yhtiön golfkentällä.
B-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden (1) pelioikeuden aikuiselle ja yhden (1) juniorioikeuden yhtiön golfkentällä.
C-sarjan osakkeet tuottavat kukin kaksi (2) pelioikeutta yhtiön golfkentällä. D-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden (1) pelioikeuden aikuiselle yhtiön golfkentallä. Juniorioikeudella voi yhtiön golfkentällä pelata alle 21-vuotias osakkeenomistajan perheenjäsen.


Pelioikeuden käyttämisen edellytykset
Pelioikeuden kättämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat yhtiökokousten määräämät vastikkeet ja rahastomaksut korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikkeiden ja rahastomaksujen maksuviivästys on oleellinen , voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtion hallituksen käyttoon. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeudet tilapäisesti kolmannen käyttöon. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastava määrä vastiketta maksetuksi.


Vastike
Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeen omistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, jonka maksamisesta sekä muista pelioikeuden käyttöon liittyvistä määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.
Yhtiö voi periä osakkailtaan rahoitusvastiketta peruskorjauksia, laajennuksia tai muita pitkäaikaisia investointeja varten otettujen lainojen maksamiseksi sen mukaan kuin yhtiökokous päättää. Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan myös periä osakkailta rahastomaksuja 48:n mukaisten rahastojen pääoman keräämiseksi.
Hoitovastikkeen, rahoitusvastikkeen ja rahastomaksujen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena 55:ssä mainittuja pelioikeusmääriä siten, että A-, B- ja D-sarjan vastike ja/tai rahastomaksu on yksinkertainen ja C-sarjan vastike ja/tai rahastomaksu on kolminkertainen. Hallitus päättää näiden maksujen maksuajasta ja -tavasta.
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle pelioikeuksien mukaan laskettavan osuuden vhtiön pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdollisesta indeksiehdosta aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.
Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistaialta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista musta paitsi edella mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike
siten, että siihen edellä mainituista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuluvaksi osakkeenomistaian vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.


Hallitus
Yhtiö asioita, mikäli ne eivät kulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, john kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päätty vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheeniohtajan ja kokoontu puheeniohtaian
kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallitus voi nimittää yhtiölle toimitusjohtajan.


Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimen kirioittavat vhtiön hallituksen puheenjohtaia
yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai toimitusjohtaja yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valtuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.


Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päätty ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Yhtiökokous
Yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi; -syysyhtiökokous joulukuun loppuun mennessä ja varsinainen yhtiökokous kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokouksiin toimitetaan aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta kirjeitse tai muussa kirjallisessa muodossa postitettuna kullekin osakkeenomistajalle tämän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai ilmoituksella yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä.
Syysyhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
päätetään
- osakkeenomistajilta perittävät maksut ja peliohjesääntö vahvistetaan
- seuraavan tilikauden talousarvio
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
esitetään
- tilinpãatös, joka käsittää taseen, tuloslaskelman ja
toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus
päätetään
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta hallituksen jäsenten lukumäärä
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ja varatilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista
valitaan
- hallituksen jäsenet
- tilintarkastaja ja varatilintarkastaja


A-sarian osakkeen lunastuslauseke
Jos A-sarjan osake siirtyy mulle uudelle omistajalle kuin yhtiön A-sarjan osakkaalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiön A-sarjan osakkaalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:
8. Lunastusoikeus ei koske perintään, testamenttiin, naimaoikeuteen, avio-oikeuteen ja sulautumiseen eikä
jakautumiseen perustuvia saantoja.
9. Jos useammat yhtiön A-sarjan osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on hallituksen jaettava osakkeet
lunastukseen halukkaiden kanssa heidän aikaisemmin omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylimääräiset osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken arpomalla.
10. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettun tilinpäätökseen perustuva käypä arvo.
11. Hallituksen tulee antaa yhtiön A-sarjan osakkaille tieto osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
12. Yhtiön A-sarjan osakkaiden tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
13. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla sekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava lunastushinta ulosoton haltijalle.
14. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisydet on siirrettävä yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin siten, että välimiehen mäarää Suomen asianajajaliiton Hämeen hallitus. Tämä pykälä on merkittävä A-sarjan osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Muut asiat
Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiön säännöksiä.